LPK-aisyah13

Praktik Menjahit

LPK-aisyah16

Praktik Menjahit

LPK-aisyah18

Praktik Otomotif

LPK-aisyah19

LPK Aisyah

SAM_0735

Praktik Elektronika

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Praktik otomotif di Balurjalbar

Praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Kegiatan praktik otomotif di Balurjalbar

Praktik otomotif TNI di Balurjalbar

Praktik otomotif TNI di Balurjalbar

Kegiatan belajar otomotif di Balurjalbar

Kegiatan belajar otomotif di Balurjalbar

Pelatihan Elektronika Rumah Tangga

Pelatihan Elektronika Rumah Tangga

Praktik elektronika rumah tangga

Praktik elektro rumah tangga

Praktik elektronika di Puncak, Bogor

Praktik elektronika di Puncak

Praktik elektro rumah tangga

Praktik elektro rumah tangga

Praktik elektro rumah tangga

Praktik elektro rumah tangga

Kegiatan Belajar Siswa Teknik

Kegiatan Belajar Siswa Teknik

IMG_14082016_091841

Ujian praktik tata busana

IMG_23062016_145851

Visitasi ke Pabrik Garmen

IMG_30082015_100955

Praktik Menjahit

IMG_30082015_103242

Praktik Bordir,

IMG_30082015_102415

Praktik Membuat Pola

LPK-aisyah3

LPK Aisyah

LPK-aisyah4

LPK Aisyah

LPK-aisyah11

LPK Aisyah

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik tata rias

Praktik otomotif siswa MAN 2 Jakarta

Praktik otomotif siswa MAN 15 Jakarta

Praktik otomotif MAN 15 jakarta

Praktik otomotif MAN 15 jakarta

Praktik otomotif siswa MAN 15 Jakarta

Praktik otomotif siswa MAN 15 Jakarta

Praktik otomotif MAN 15 Jakarta

Praktik otomotif MAN 15 Jakarta

Praktik otomotif siswa MAN 15 Jakarta

Praktik otomotif siswa MAN 15 Jakarta

Peserta pelatihan AC di Pekanbaru

Peserta pelatihan AC di Pekanbaru

Pelatihan AC di Pekanbaru

Pelatihan AC di Pekanbaru

Pelatihan AC di Pekanbaru

Pelatihan AC di Pekanbaru

Kegiatan pelatihan di Pekanbaru

Kegiatan pelatihan di Pekanbaru

Praktik AC

Peserta pelatihan di Pekanbaru praktik AC